На основу члана 105. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РСбр. 72/2009) Школски одбор ОШ „ Радојка Лакић“ на седници одржаној дана 11.11.2010. године доноси следећи:

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду ученичког парламента ( у даљем тексту:Пословник) уређују се: избор чланова ученичког парламента, услови и поступак избора представника одељења и његовог заменика,заседање парламента и доношење одлука, избор председника ученичког парламента и програм рада.

Члан 2.

Ученички парламент оснива се ради:

1.   давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, начину уређивања школског простора,избору уџбеника,слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2.   разматрањa односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3.   ради обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима Ученичког парламента;

4.   активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе

5.   за предлагање чланова у  стручни актив за развојно планирање из реда ученика

 

II ПОСТУПАК ИЗБОРА ПРЕДСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА И ЊЕГОВОГ ЗАМЕНИКА

Члан 3.

Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи. Свако одељење бира по једног представника и његовог заменика.

Заменик представника присуствује када је представник одељења спречен да присуствује седници Ученичког парламента.

Члан 4.

Представници одељења  у Ученичком парламенту могу бити искључиво ученици који су у претходном разреду имали примерно владање.

Члан 5.

Гласање за избор представника у парламенту  је тајно. Кандидати са највећим бројем гласова бирају се за представнике у парламенту. Уколико не обављају своју дужност, председник и потпредседник могу бити смењени већином гласова чланова Парламента.

Ученици одељења који на оваквом гласању добију највише гласова су представници одељења у Ученичком парламенту.

Ако  више ученика добију исти број гласова у следећем кругу се тајно гласа само између њих.

О избору представника  у Ученичком парламенту одељењски старешина обавештава педагога – психолога и директора школе најкасније два дана после спроведеног избора.

Члан 6.

Ученици школе који нису чланови Ученичког парламента не могу присуствовати седницама Ученичког парламента, а своје предлоге за рад парламента могу дати искључиво преко свог представника у Ученичком парламенту.

Члан 7.

Избор чланова Ученичког парламента (представника одељења ) врши се за текућу школску годину до 10. септембра на часу одељењске заједнице на коме обавезно присуствује одељењски старешина.

 

III ЗАСЕДАЊЕ ПАРЛАМЕНТА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Члан 8.

Парламент се састаје по потреби, а најмање четири пута годишње.

Члан 9.

Парламент одлуке изгласава већином гласова од броја присутних.

Члан 10.

Ученички парламент може заседати и када нема кворум (присутно 50% + 1 члан Ученичког парламента), али своја мишења и предлоге може усвајати већином присутних чланова, на седници на којој има испуњен кворум за рад Ученичког парламента.

 

 

Члан 11.

Чланови парламента су дужни да редовно долазе на састанке парламента. Они су обавезни да на часовима одељенске заједнице обавесте остале ученике о раду парламента и разговарају о свим питањима која могу бити важна за парламент.

Током расправе представници праламента се не смеју међусобно вређати и исказивати нетрпељивост и мржњу. Свако мишљење се мора уважити и поштовати. Представници парламента се јављају за реч подизањем руке.

Члан 12.

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора у складу са чланом 57. Закона о основама система образовања и васпитања.

Седницама Школског одбора присуствује и учествују  и учествују у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.

Члан 13.

Састанке парламента заказује и води председник парламента, а у његовом одсуству потпредседник парламента..

Члан 14.

Састанцима парламента може да присуствује и неко од наставника, директор школе, педагог или психолог.

Члан 15.

На сваком састанку води се записник. Записник се истиче на огласној табли, најкасније пет дана од дана одржавања састанка

 

IV ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 16.

Ученички парламент бира тајним гласањем између најмање три кандидата председника Ученичког парламента на првој конститутивној седници за текућу школску годину, а најкасније до 10. септембра.

Ученички парламент бира тајним гласањем између бар три кандидата, заменика председника и записничара Ученичког парламента на првој конститутивној седници Ученичког парламента за текућу школску годину, најкасније до 10. септембра.

 

V ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Члан 17.

Ученички парламент доноси програм рада на првој седници после конститутивне седнице.

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. Ученички  парламент може да се удружи у заједницу са другим  ученичким парламентима.

 

Члан 18.

Чланови Ученичког парламента, председник Ученичког парламента,заменик председника и записничар бирају се за сваку школску годину.

 

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

члан 19.

Пословник се може мењати по потреби уз сагласност већине чланова Парламента.

Члан 20.

Овај Пословник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

 

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                                                                                     Тамара Црвеница

Др Александра Костића 1-7   Београд   011/3619-713 


Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions